Надзвичайна ситуація

Надзвича́йна ситуа́ція — стан окремої території чи об’єкту господарювання, що характеризується порушенням нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до загибелі людей, значних матеріальних втрат, істотного погіршення стану навколишнього природного середовища.

Класифікація

При визначенні рівня надзвичайної ситуації враховуються такі критерії: територіальне поширення; обсяги ресурсів (технічних і матеріальних), необхідних для ліквідації наслідків; кількість постраждалих та загиблих; розмір завданих збитків. Залежно від наслідків надзвичайної ситуації, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій: державного, регіонального, місцевого та об’єктового рівня.

 • До державного рівня належать надзвичайні ситуації, що охоплюють територію двох чи більше регіонів або загрожують транскордонним перенесенням.
 • До регіонального рівня належать надзвичайні ситуації, які розгортаються на території двох і більше адміністративних районів (міст обласного значення), АР Крим, області, міст Києва та Севастополя або загрожують перенесенням на території суміжної області України, а також у разі, коли для їх ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.
 • Надзвичайні ситуації місцевого рівня — це ситуації, які виходять за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожують поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також коли для їх ліквідації потрібні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечних об’єктів. До місцевого рівня належать також усі надзвичайні ситуації, що виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до офіційно затверджених переліків потенційно небезпечних об’єктів.
 • Надзвичайними ситуаціями об’єктового рівня вважаються всі надзвичайні ситуації, які не підпадають під визначення надзвичайних ситуацій державного, регіонального чи місцевого рівня.

Надзвичайні ситуацій класифікують також залежно від причин походження подій, що можуть зумовити їх виникнення на території на надзвичайні ситуації техногенного, природного, воєнного та соціально-політичного характеру.

 • Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.
 • Надзвичайні ситуації природного характеру є небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.
 • Надзвичайні ситуації воєнного характеру пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження. Під час таких ситуацій виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектростанцій, складів та сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.
 • Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру пов’язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза здійснення терористичного акту (збройний напад, захоплення і утримання важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Кодексом цивільного захисту України (2012). При виникненні надзвичайних ситуацій не нижче державного рівня може тимчасово вводитися надзвичайний стан.

На відміну від правового режиму надзвичайного стану, за умов надзвичайної ситуації не обмежуються конституційні права і свободи людей. Однак при цьому встановлюються певні обов’язки для громадян, зокрема: дотримання правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; здійснення заходів для рятування населення і майна до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС; виконання режимів захисту від епідемії, радіації тощо.

Для запобігання надзвичайним ситуаціям і реагуванню на них в Україні діє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Була утворена в 2012 шляхом реорганізації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України. Принципи організації і діяльності цієї служби зафіксовані в Положенні про Державну службу України з надзвичайних ситуацій (2015).

ДСНС визначає рівень надзвичайної ситуації за дорученням Кабінету Міністрів України. Рішення про запровадження надзвичайної ситуації приймає уряд.

Джерела

 • Кодекс цивільного захисту України. № 5403-VI від 02.10.2012 // Відомості Верховної Ради, 2013, № 34-35, ст.458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 • Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій».

Література

 1. Приходько Р. В. Надзвичайна ситуація: поняття, зміст, характеристика // Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_47;
 2. Тітов І. І., Волошинський О. В., Дацюк О. І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах / Вид. 5-те. допов. і випр. Вінниця : Нова Книга, 2012. 344 с.
 3. Басов А. В. Поняття «надзвичайна ситуація»: нормативно-правові та наукові підходи визначення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 11(1). С. 93–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_11(1)__29

Автор ВУЕ

Н. Р. Малишева

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Малишева Н. Р. Надзвичайна ситуація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Надзвичайна ситуація (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
31.03.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності