Метаморфічні гірські породи

Метаморфі́чні гірські́ порóди — природні агрегати мінералів або органічних речовин, що утворилися внаслідок мінеральних і структурних перетворень (метаморфізму) осадових і магматичних мас. Характеризуються зернистою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою. До них відносять глинисті сланці, філіти, гнейси, кварцити тощо.

Класифікація

Розрізняють метапеліти — похідні кислих осадових і вивержених порід (аргілітів, алевролітів, пісковиків, гранітоїдних вулканітів та інтрузивних гірських порід), та метабазити — похідні основних осадових і магматичних порід.

Осібно розташовані карбонатні гірські породи: мармури, кальцифіри, карбонатні катаклазити. За характером температурного впливу розрізняють регіонально- і контактово-метаморфізовані гірські породи.

Текстура

Типові текстури метаморфічних порід, що мають важливе діагностичне значення:

1) сланцювата — подовжені або таблитчасті мінерали, що розташовані своїми довгими боками паралельно один до одного (сланці);

2) смугаста (стрічкова) — у породі чергуються смуги різної товщини, які представлені мінералами різного складу та кольору (гнейси, залізисті кварцити);

3) очкова — агрегати світлозабарвлених крупних мінеральних зерен овальної форми присутні у дрібнозернистій загальній масі (гнейси, деякі сланці);

4) масивна — є аналогічною до однорідної текстури магматичних порід (мармури, кварцити, скарни);

5) волокниста — волокнисті мінерали, що складають породу, переплітаючись між собою;

6) плойчаста — порода зім'ята у дрібні складки, що нагадують гофрування.

Структура

У метаморфічних породах зв'язки між частками є кристалізаційними, через що вони належать до скельних.

Метаморфічні породи під час водонасичення, як правило, не змінюють своїх властивостей. Це пояснюється тим, що вони не розчиняються у водних розчинах. Серед структур метаморфічних порід виділяють: кристалобластичні, катакласичні та реліктові.

Кристалобластичні структури утворюються внаслідок перекристалізації і зростання кристалів у твердому стані під впливом їхньої кристалізаційної сили.

Катакластичні структури виникають під впливом сильного однобічного тиску, який викликає деформації та подрібнення зерен.

Реліктові (залишкові) структури зберігають сліди первинної породи. Так, наприклад, у сірих гнейсах спостерігаються залишки (фрагменти) структур рожевих гранітів.

Мінеральний склад

Мінеральний склад метаморфічних порід також різноманітний, вони можуть складатися з одного мінералу, наприклад, кварцу (кварцит) або кальциту (мармур), або з багатьох складних силікатів. Головні породотвірні мінерали представлені кварцом, польовими шпатами, слюдами, піроксенами і амфіболами. Поряд з ними присутні типово метаморфічні мінерали: гранати, андалузит, дистен, силіманіт, кордієрит, скаполіт і деякі інші. Характерні, особливо для слабометаморфізованих порід, тальк, хлорити, актиноліт, епідот, цоїзит, карбонати.

Умови утворення

Фізико-хімічні термобаричні умови утворення метаморфічних порід, визначені методами геобаротермометрії, вельми жорсткі. Вони характеризуються температурами від 100–300 °C до 1 000–1 500 °C і тиском від десятків бар до 20–30 кбар.

Поширення

На території України поширені в межах Українського кристалічного щита, у Кримських горах і Карпатах.

Див. також

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Blatt H., Tracy R., Owens B. Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic. 3rd ed. New York : W.H. Freeman, 2005. 530 p.
  3. Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2014. 266 с.
  4. Okrusch M., Matthes S. Mineralogie. Einführungin die spezielle Mineralogie, Petrologieund Lagerstättenkunde. 9 aufl. Berlin : Springer, 2014. 728 p.
  5. Maresch W., Schertl H.-P., Medenbach O. Gesteine Systematik, Bestimmung, Entstehung. 3 aufl. Stuttgart : Schweizerbart, 2016. 368 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Метаморфічні гірські породи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Метаморфічні гірські породи (дата звернення: 29.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.10.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності