Аптека

Аптека «Під чорним орлом»

Апте́ка (лат. apotheca, грец. ἀποϑήϰη — склад, від ἀποτίϑημι — відкладати, ховати, зберігати) — установа, у якій готують, зберігають і реалізують ліки та різні медичні товари. Головним завданням цього закладу охорони здоров’я є забезпечення населення, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами.

Історична довідка

Заклади на кшталт аптек виникли в країнах стародавнього світу (Китай, Єгипет, Індія, Стародавня Греція, Стародавній Рим). Як установа, регламентована державою, аптека виникла у 8 ст. у м. Багдаді (Ірак). У країнах Європи історію аптекарства відраховують від «Едикту із Салерно» імператора Фрідріха ІІ (1241), де визначено умови отримання звань «аптекар» і «лікар», причому лікарям заборонялося бути власниками аптек чи працювати в них. У 14 ст. у містах з’явилися цехи аптекарів, які мали право виготовляти з лікарських рослин ліки у своїх виробничих приміщеннях і продавати їх. Найдавніша діюча аптека Європи (м. Трір, Німеччина) відома з документа від 1241. У монастирі францисканців м. Дубровника (Хорватія) аптека працює з 1317. Ратушна аптека м. Таллінна (Естонія) також належить до найстаріших у Європі (близько 1422). Першим аптекарем м. Львова був німець Клеменс (1392–1400); Василь Русин 1445 заклав одну з перших аптек міста, наприкінці 16 ст. існував цех аптекарів з 15 осіб. У другій половині 17 ст. аптеки існували у містах Кам’янці-Подільському, Луцьку, Кременці, Вінниці, Богуславі, Умані, Житомирі та 8 аптек у м. Львові. Найдавніша з чинних аптек України «Під чорним орлом» безперервно працює у м. Львові з 1775 (від 1960-х має статус аптеки-музею). У Московському царстві перша аптека при царському дворі виникла 1581 (була єдиною до 18 ст.), першу «Школу лєкарєй» відкрили 1654. Аптекарський приказ закладений близько 1581. У м. Києві першу аптеку відкрито 1715. На той час аптеки діяли при лабораторіях, в яких виготовляли складні ліки. Розвиток фармацевтичної промисловості у 19–20 ст. поступово нівелював діяльність лабораторій при аптеках.

Характеристика

Аптека функціонує на підставі ліцензії й здійснює роздрібну реалізацію лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, виготовлення лікарських засобів за правилами, встановленими чинним законодавством і міжнародними стандартами належної фармацевтичної (аптечної) практики.

Функції аптеки:

 • виготовлення ліків за індивідуальними рецептами та вимогами лікувально-профілактичних закладів (виробнича);
 • відпуск рецептурних і безрецептурних ліків та медичних виробів населенню й лікувально-профілактичним закладам, іншим організаціям і підприємствам відповідно до нормативних актів (торговельна);
 • організація санітарно-просвітницької діяльності серед населення, фармацевтичної опіки пацієнтів і надання інформаційної допомоги лікарням з фармацевтичних питань (інформаційна);
 • надання домедичної допомоги та реалізація лікарських засобів і медичних виробів за пільговими та безоплатними рецептами (соціальна).

Джерела

 • Про лікарські засоби: Закон України № 123/96–ВР від 04.04.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 22. Ст. 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
 • Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів): Постанова Кабінету Міністрів України № 929 від 30.11.2016. Київ, 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF

Література

 1. Губский И. М., Бушкова М. Н., Яковец Н. И. Аптечное дело в Украинской ССР. Чернигов : Облтипография имени С. М. Кирова, 1958. 208 с.
 2. Немченко А. С., Котвіцька А. А., Панфілова Г. Л. та ін. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Харків : Авіста-ВЛТ, 2007. 486 с.
 3. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 640 с.
 4. Гала Л. О. Аптеки як заклади охорони здоров’я в контексті належної аптечної практики // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2012. № 1. С. 91–94.
 5. Склярова Е. К., Жаров Л. В., Дергоусова Т. Г. История фармации. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 318 с.

К. Л. Косяченко

Автор ВУЕ

К. Л. Косяченко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Косяченко К. Л. Аптека // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аптека (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.03.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності